درفرهنگ انگلیس ضرب المثلی دارند که عبارتست از: اگرمیخواهی کشوری را نابود کنید زنان آن کشور را به فساد بکشانید! زیرا زنان قویتر از مردانند زمانیکه مردان درمعادن و کارخانه های صنعتی چرخ اقتصاد جامعه را میگردانند زنان کنار گهواره فرهنگ می سازند.