⛔یکی از سربازان فرانسوی طی انقلاب جزائر، در خاطرات خود مینویسد:

هنگامی ک به روستاها میرفتیم
و بدنبال افراد انقلابی خانه ها را تفتیش میکردیم!
🔻خیلی خجالت میکشیدم...!!

▶چون که دختران و زنان بادیدن ما، به سمت اسطبل و آغل حیوانات میدویدند
▶و خود را با فضولات حیوانات کثیف میکردند
▶تا ما به انها تجاوز نکنیم...!

🔻صحنه بسیار درداوری است که ببینید یک زن خود را اغشته به فضولات کند تا کسی نزدیک نشود....


🔮 و اما افسوس
برای دخترانی که خود ، بدن خود را
که، زیبایی خود نیز هست،در خیابان های کثیف
جامعه ی امروزی به عرضه میگذارند....

🔅التماس کمی تفکر🔅