میخوام "مخاطب خاصمو"بهتون معرفی کنم.....

بهترین دوست های دنیا.....دوستای آسمونی.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

گام (1) : انتخاب یک "شهید"

گام (2) : عهد بستن با شهید

گام (3) : شناخت "شهید"

گام (4) : هدیه ثواب اعمال خود به روح شهید

گام (5) : درگیر کردن خود با شهید

گام (6) : عدم گناه به احترام شهید !!!

گام (7) : اولین پاسخ شهید

گام (8) : حفظ و ارتقاء رابطه تا شهادت...