به همه "الکی مثلا ها" خندیدم جز اونیکه
.
.
.
.
.
.
 یه فرزند شهید نوشته بود:امروز با بابام رفتم کارناممو گرفتم

بعدشم منوبرد پارک کلی کیف کردم.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا بابا دارم...